Privacyverklaring

Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar, gevestigd aan Acaciastraat 30 2404 VB Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar.

Contactgegevens:
Acaciastraat 30 
2404VB Alphen aan den Rijn

Maarten van den Bergh is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar Hij/zij is te bereiken via info@kvs-teraar.nl.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Medische informatie (indien noodzakelijk)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Foto’s 
  • Video’s

Van wie verwerkt Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar persoonsgegevens? 
Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Als je wilt deelnemen aan onze evenementen of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer en/of bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor je aanvragen als vrijwilliger. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over de evenementen en gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit. 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals uitdelen van de shirts en de aanwezigheidsregistratie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld over gezondheid. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Je kunt hierbij denken aan medische gegevens die wij indien nodig voorhanden hebben om correct te kunnen handelen bij noodgevallen. 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kvs-teraar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe gaat Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar met mijn persoonsgegevens om? 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld .Voor deelnemers is het vanaf moment van inschrijving tot 3 maanden na afloop van het evenement tenzij noodzakelijk voor nadere afhandeling. Denk hierbij aan een ter beschikking gestelde vrijkaart voor deelname aan ons evenement. 

Voor de vrijwilligers geldt dat wij de NAW-gegevens het gehele jaar bewaren i.v.m. het onderhouden van contacten. Voor de bijzondere gegevens hanteren wij dezelfde termijn. (3 maanden na afloop) uitgezonderd de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Buiten de evenementen om kan alleen het bestuur van Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar deze gegevens inzien. Tijdens de evenementen zijn deze inzichtelijk voor onze vrijwilligers. Je kunt uiteraard op verzoek zelf bij je persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke verplichting of in het geval van een medische noodsituatie.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@kvs-teraar.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kvs-teraar.nl of loop in de week bij ons langs.

Vragen of klachten
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar kun je terecht bij het bestuur van Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar via
info@kvs-teraar.nl.  

Wijzigingen privacy beleid 
De Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.