Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen de vrijwillige medewerker en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil wel even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over zijn/haar bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. 

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dit is maar goed ook, want voor veel kinderen is genegenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel een heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassenen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! 

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwillige medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel overschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiaire vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers: 

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze naar redelijke verwachtingen als seksueel of erotisch van aard zal worden ervaren.
  6. De begeleider zal tijdens de activiteiten welke door de Stichting Kindervakantiespelen worden georganiseerd zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarige en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedkamers, toiletruimtes e.d.
  7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige en sanctiebeleid. 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijkmatige machtsverhouding (volwassenen-kind,  leiding-jeugdlid, e.d.) ; en of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Gedragingen die volgens bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor kort of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarige door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarige waarvan het bestuur oordeelt dat deze onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie/ justitie gemeld worden. 

Deze gedragscode is 28 maart 2015 vastgesteld door het dagelijks bestuur van Stichting Kindervakantiespelen Ter Aar.