Algemene voorwaarde

Artikel 1: Definities
1.1 Evenement: Dit is de Kindervakantiespelen Ter Aar gehouden in de laatste week van de Basisschoolvakantie.

1.2 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich op een door organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

1.3 Inschrijving: De inschrijving strekkende tot deelname van het Deelnemer aan het evenement

1.4 Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een inschrijving is aangegaan

1.5 Vrijwilligers: deze natuurlijke personen zijn te herkennen aan hun Shirt voorzien van KVS Logo op de voorzijde en hun Blanco achterzijde welke door de Organisator ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 2: Deelname
2.1. Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden, tenminste door de organisator voor dat evenement vastgestelde leeftijd te hebben bereikt. Mini huttenbouw minimum leeftijd 6 jaar, Huttenbouw minimum 8 jaar. Het is de Organisator toegestaan om hierop onder speciale voorwaarden een uitzondering te maken. Daarbij beroept de Organisator zich op het recht om aangepaste afspraken, regels en/of verplichting te maken.

2.2. Het startbewijs aan het evenement is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Voorafgaande aan het evenement kan de Organisator vragen om legitimatie aan de desbetreffende deelnemer. Het ter beschikking gestelde startbewijs (T-shirt) dient elke dag gedragen te worden door Deelnemer. Moedwillige vernieling, bekladding of ondraagbaar maken van dit startbewijs kan door Organisator als misdragingen gezien worden en kan leiden tot uitsluiting van het evenement.

2.3. De deelnemer mag slecht deelnemen aan het evenement indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, juist en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld heeft voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met de onderhavige algemene voorwaarden.

2.4. Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

2.5. De Organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht en extreemweer) besluiten het evenement (geheel of gedeeltelijk) af te galasten.

2.6. Door het besluit van de Organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaan geen aansprakelijkheid voor een vergoeding van de door deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

2.7. De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de instructies van de vrijwilligers. Bij misdragingen houdt de Organisator het recht voor de deelname aan het evenement stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
Deelname geschied voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of schade van eigendommen.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij inschrijving toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van de tijdens en rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. De organisator kan deze foto’s gebruiken voor mediadoeleinde. (Tenzij de deelnemer bij het inschrijven hier geen toestemming voor verleend)

Artikel 5: Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan het evenement verstrekt een deelnemer persoonsgegevens aan de Organisator. Het gebruik van deze gegevens is vastgelegd in onze privacy voorwaarden
.